Användarvillkor

ALLTVEX SVERIGE AB:S ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Uppdaterad 17.01.2022

 

Det viktigaste i korthet

 

Det är helt gratis att skicka en anbudsbegäran till AutoVex.se -tjänsten (nedan kallat “Tjänsten"), ta emot anbud och sälja en bil via tjänsten.

Användning av Tjänsten förpliktar inte till försäljning av bilen. Priset som erbjuds av en bilhandlare som är registrerad i Tjänsten eller annan part som köper bilar (nedan kallat "Företag") baseras på Företagets bästa förståelse för bilens skick. Anbud som görs via Tjänsten är preliminära. Företaget har rätt att se och provköra bilen innan affären genomförs. Företaget är inte skyldigt att köpa bilen om det enligt Företagets uppfattning inte motsvarar informationen i anbudsbegäran.

Tjänsten som upprätthålls av AutoVex Sverige Ab (nedan kallat "AutoVex") är en auktionstjänst online för försäljning av bilar. AutoVex agerar endast som upprätthållare av Tjänsten och är inte part i avtal om försäljning av bilar.

 

1. Allmänt

Alltvex Sverige Ab  (FO-nummer: 559384-7766) är ett aktiebolag grundat enligt svensk lag, med huvudsäte på Alltvex Sverige AB, c/o Greenstep Sverige AB, Box 190, 101 23 Stockholm.

Användarna av Tjänsten är indelade i två (2) olika grupper: - Företag, dvs. bilhandlare som är registrerade i Tjänsten eller andra parter som köper bilar. - Kunder, dvs. de som lämnar anbudsbegäran på en bil, som kan vara fysiska eller juridiska personer.

För tydlighets skull konstateras att med “Användare” avses nedan Företaget och Kunden tillsammans eller separat.

Du hittar Tjänstens dataskyddsmeddelande här https://autovex.se/integritetspolicy.

Dessa användarvillkor för Tjänsten tillämpas på det rättsliga förhållandet mellan Användaren och AutoVex när Användaren använder Tjänsten (nedan kallat ”Användarvillkor”). Användaren godkänner dessa villkor som rättsligt bindande (nedan kallat ”Avtal”) genom att registrera sig i Tjänsten eller genom att använda Tjänsten. Avtalet är således ett kontrakt som skapar rättsligt bindande villkor mellan Användaren och AutoVex då Användaren använder Tjänsten. Användaren får inte använda Tjänsten om Användaren inte ingår ett Avtal med Autovex. AutoVex blir inte part i några avtal mellan Användare som har uppstått genom eller med hjälp av Tjänsten. Användaren av Tjänsten måste vara myndig eller en juridisk person som upprättats enligt lag för att ha rätt att använda Tjänsten.

Användarens representant använder Tjänsten för Användarens räkning även om han eller hon har ett eget användarkonto i Tjänsten för att representera Användaren. Användarens representant får inte använda Tjänsten om han eller hon inte är den legitima representanten för Användaren som han eller hon påstår sig företräda eller om den Användare han eller hon påstår sig företräda inte existerar. Genom att skapa ett användarkonto i Tjänsten (nedan kallat "Användarkonto") och använda Tjänsten intygar Användaren att han/hon har laglig rätt och är behörig att ingå ett bindande avtal med AutoVex med Avtalet och att han/hon följer gällande lagstiftning.

 

2. Skapa ett Användarkonto

Användaren kan skapa ett användarkonto via Tjänsten. Om Användaren vill skapa mer än ett användarkonto måste Autovex ge ett separat skriftligt tillstånd. Då Användaren registrerar sig måste han/hon sanningsenligt ange informationen som Tjänsten kräver. AutoVex har rätt att kontrollera riktigheten och lämpligheten i den information som Användaren tillhandahåller för att använda Tjänsten. Användarna är ensamt ansvariga för all verksamhet som de vidtar genom sina Användarkonton, likväl för en säker användning av lösenord, underhåll, sekretess och alla andra dylika ärenden. Om Användaren får veta att någon annan har använt Användarens Användarkonto, måste Användaren omedelbart informera om detta per epost till adressen team@autovex.se.

 

3. Tjänst

Tjänsten är en onlineauktion där Kunden kan lägga ut sin bil till försäljning genom att göra en anbudsbegäran för Tjänsten (nedan kallat "Anbudsbegäran"). Företaget kan använda Tjänsten för att lämna anbud för bilar som säljs via Tjänsten. Kunden kan lägga ut sin bil till försäljning genom att lämna in en Anbudsbegäran för sin bil, och Företaget kan uttrycka sin önskan att köpa bilen som säljs av Kunden genom att lägga ett preliminärt anbud (nedan kallat "Anbud"). Anbudsbegäran och Anbud som görs via Tjänsten är inte bindande för Användarna eller AutoVex, eftersom de endast är uttryck för avsikt att sälja och köpa. Kunden är skyldig att svara på Anbud som lämnas till den i Tjänsten och inom den tidsfrist som anges separat av Tjänsten. För tydlighets skull har Kunden enligt Anbudet ingen skyldighet att sälja bilen och Företaget har ingen skyldighet att köpa bilen.

Om Kunden vill acceptera Anbudet kommer han eller hon att meddela detta i Tjänsten (nedan kallat "Accepterat Anbud"), varefter Företaget erhåller meddelande om det Accepterade Anbudet samt Kundens kontaktuppgifter. För tydlighets skull konstateras att ett Accepterat Anbud inte är bindande för Företaget, eftersom Företaget har rätt att provköra och inspektera bilen innan det Accepterade Anbudet bekräftas. Ett Accepterat Anbud är inte heller bindande för Kunden, eftersom det endast är en viljeyttring. Efter det Accepterade Anbudet kommer Företaget att kontakta Kunden och Företaget och Kunden kommer överens om inspektion och provkörning av bilen.

 

4. Betalningar

Det är gratis för Kunderna att lämna anbudsbegäran i Tjänsten, ta emot anbud och sälja bilen. AutoVex debiterar Företaget en provision endast för genomförda affärer i enlighet med vid tidpunkten gällande prislista, som du hittar här: https://autovex.se/register/company (nedan kallat "Prislista").

 

5. Användarens rättigheter och skyldigheter

Kunden intygar och garanterar att han eller hon (a) antingen äger bilen som vederbörande lagt ut till försäljning och har rätt att sälja sin bil, eller (b) på annat sätt har rätt att sälja bilen som vederbörande lägger ut till försäljning. Företaget försäkrar att det har de nödvändiga rättigheterna att köpa bilar. I alla situationer ska Användaren ta hand om sin egen dator och mobila enheter samt annan datakommunikationsutrustning och -frågor, såsom utrustningens skick, internetanslutning, virusskydd, säkerhetskopior och dylikt. Användaren samtycker till att använda Tjänsten endast för de ändamål som tillåts i Avtalet och samtliga tillämpliga lagar, förordningar eller allmänt accepterade policyer eller riktlinjer i relevant jurisdiktion. Det är förbjudet att välja ett användarnamn som bryter mot god sed och/eller kränker andras rättigheter. AutoVex har rätt att radera ett Konto om en Användare bryter mot detta Avtal, lag eller god sed. Användaren förbinder sig att inte vidta några åtgärder som stör eller på något annat sätt hindrar Tjänsten eller dess servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten. Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du besöker tredje parters webbplatser gör du det på ditt eget ansvar.

Användaren förbinder sig till att inte skicka, överföra eller lagra material som är falskt, strider mot god sed eller lag i eller via Tjänsten. Användaren samtycker också till att inte uppmana andra att delta i sådana aktiviteter. Användaren förbinder sig också till att inte sända, förmedla eller spara material som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt i eller via Tjänsten, om vederbörande inte har rättsinnehavarens uttryckliga tillstånd till detta.

Rättigheterna till Tjänsten, inklusive immateriella rättigheter, är AutoVex enskilda egendom. Tjänsten skyddas av upphovsrätten i enlighet med gällande lagstiftning. Tjänsten kan innehålla material som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter. Användaren har inte rätt att utan uttryckligt tillstånd från Autovex eller annan rättighetsinnehavare sprida, publicera, kopiera, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt kommersiellt utnyttja det skyddade materialet, om inte annat föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

 

6. AutoVex rättigheter och skyldigheter

AutoVex fungerar endast och enbart som upprätthållare av Tjänsten. AutoVex blir inte part i uppdragsavtal mellan Användare som skapats genom eller med hjälp av Tjänsten. AutoVex ansvarar således inte för Användarna av Tjänsten eller Användarnas handlingar i Tjänsten, hur de använder tjänsten eller deras beteende eller andra liknande aktiviteter relaterade till Tjänsten. AutoVex ansvarar inte heller för hinder att använda Tjänsten eller för innehållet. AutoVex är inte en bilhandlare och köper eller säljer inte bilar eller tillhandahåller bilrelaterade tjänster. Klagomål, reklamationer och kontakter som rör företagen bör riktas direkt till företaget i fråga. AutoVex har rätt att inspektera uppgifter om bilen som har sålts eller lagts ut till försäljning av Användaren eller Tjänsten för att säkerställa att Användaren använder Tjänsten i enlighet med lagen och på det sätt som Tjänsten avsett. AutoVex har rätt att använda det innehåll som Användaren publicerar i Tjänsten för att bedriva, utveckla och marknadsföra sin verksamhet samt för att förbättra och utveckla Tjänsten samt för andra motsvarande ändamål.

AutoVex ansvarar inte för Användarnas handlingar. AutoVex ansvarar under inga omständigheter för olyckor, skador eller brott relaterade till Användarnas användning av Tjänsten. AutoVex är under inga omständigheter ansvarigt för direkta eller indirekta skador som på något sätt har samband med Tjänsten eller dess användning, informationen eller meddelanden som finns tillgängliga via Tjänsten. AutoVex ansvarar inte heller för skador eller andra förluster som kan orsakas för Användaren eller tredje parter av felaktig eller otillräcklig användarinformation. AutoVex ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av användningen av eller på grund av Tjänsten. Användarna förbinder sig till att vara ensamt ansvariga för eventuella försummelser av skyldigheter och följderna av dem enligt detta Avtal.

AutoVex ger inga direkta eller indirekta garantier om Tjänstens funktioner eller egenskaper och garanterar inte att Tjänsten kommer fungera utan avbrott och/eller fel. AutoVex är inte heller ansvarigt för skador orsakade av användning, funktionsfel, tekniska fel, skadliga programvaror, länkar eller avbrott i Tjänsten för Användaren eller tredje part. AutoVex har rätt att inaktivera Tjänsten eller en del av den på grund av underhåll, installationsarbete, modifiering, allmän ordning och säkerhet, systemöverbelastning eller andra liknande orsaker.

AutoVex har också ensamrätt att stoppa (helt eller delvis) tillhandahållandet av Tjänsten till Användaren eller till alla Användare utan separat meddelande. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick". Således ger AutoVex inga direkta eller indirekta garantier om Tjänstens kvalitet, kommersialitet, lämplighet för ett visst syfte eller om rättigheternas okränkbarhet. AutoVex har rätt att tillhandahålla åsikter, råd, erbjudanden eller annan information från tredje part i Tjänsten. Tredje part är själv ansvarig för den information de delar i Tjänsten. AutoVex ger således inga garantier avseende den information som delas av en tredje part i Tjänsten och ansvarar därför inte för den information som delas av den tredje parten i Tjänsten.

AutoVex ansvarar inte för innehållet i Tjänsten eller dess korrekthet, förutom för innehåll som skapats av AutoVex. AutoVex ansvarar således inte för bland annat korrekthet, riktighet eller laglighet i den information som Användarna lämnar i Tjänsten. AutoVex kräver att Användare bekräftar i Tjänsten att de har rätt att sälja eller köpa bilar. AutoVex ansvarar dock inte för riktigheten av de rättigheter som anges i Tjänsten, och ska under inga omständigheter hållas ersättningsskyldig för direkta eller indirekta skador om beställningen som genereras genom eller med hjälp av Tjänsten avser en bil som har sålts utan de rättigheter som anges i Tjänsten. Företaget ansvarar för att kontrollera validiteten i de rättigheter som anges i Tjänsten.

AutoVex har rätt att ta bort material (i) som har nekats eller anmälts av AutoVex i Tjänsten, eller (ii) som enligt AutoVex är olagligt, i strid med god sed eller detta Avtal, olämpligt eller felaktigt, eller (iii) skadligt för AutoVex, Användare, eller tredje parter. AutoVex har också rätt att ta bort material från Tjänsten om materialet innehåller lagliga tveksamheter, stötande information eller innehåll som är olämpligt för AutoVex varumärke.

AutoVex har rätt att lämna ut Kundens namn, telefonnummer och/eller e-postadress till Företaget om AutoVex har anledning att tro att utlämnandet av sådana uppgifter är motiverat på grund av det ändamålsenliga tillhandahållandet av Tjänsten. Ifall Användaren inte följer Avtalet har AutoVex rätt att säga upp Avtalet med omedelbar rättslig verkan, radera Användarkontot som Användaren har skapat i Tjänsten och genomföra andra dylika förfaranden.

 

7. Skadeersättning och ansvarsbegränsning

I den utsträckning tillämplig lag tillåter ska AutoVex, dess partnerföretag eller licensgivare eller andra tjänsteleverantörer inte hållas ansvariga för skador som orsakats Användaren genom användning av Tjänsten, även om AutoVex tidigare har informerats om hantering av sådant skadeansvar. Oaktat det föregående får AutoVex skadeståndsansvar inte överstiga det belopp som Användaren redan har betalat till AutoVex för användning av Tjänsten. Lagstiftningen i vissa länder tillåter inte uteslutning eller begränsning av vissa skador, så vissa eller alla begränsningar i detta avsnitt kanske inte gäller Användaren.

 

8. Avtalets giltighet och uppsägning

Detta Avtal träder i kraft när Användaren godkänner detta Avtal eller använder Tjänsten. Detta Avtal är giltigt tills vidare. Användaren kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan per e-post eller via Tjänsten. Uppsägning via e-post ska göras till: team@autovex.se.

Vid uppsägning av detta Avtal stänger AutoVex Användarens Konto och tar bort allt material som Användaren har sparat via Tjänsten. Både Autovex och Användaren befrias från sina skyldigheter enligt detta Avtal för den tid och utsträckning som underlåtenhet att fullgöra sina avtalsförpliktelser beror på force majeure.

 

9. Tillämplig lag och tvistelösning

På detta Avtal och förhållandet mellan Användaren och AutoVex tillämpas svensk lag med undantag för lagvalsregler. Tvister som följer mellan Användaren och AutoVex av detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar. Tvister som uppstår mellan Kund och AutoVex på grund av Avtalet avgörs i Stockholms tingsrätt. Tvister som uppstår mellan Företaget och AutoVex med anledning av detta Avtal ska slutligen avgöras genom skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljenämnden består av en medlem. Skiljeförfarandet genomförs på svenska i Stockholm.

 

10. Övrigt

AutoVex har ensamrätt att ändra Avtalet. AutoVex kommer att meddela Användare om ändringar i förväg via e-post och via Tjänsten. Ändringar i Avtalet träder i kraft 14 dagar efter nästkommande dag efter ändringsanmälan, och Användaren anses ha godkänt ändringarna om Användaren använder Tjänsten efter det datumet. Om Användaren inte accepterar ändringarna ska Användaren säga upp Avtalet i enlighet med punkt 8 innan ändringarna träder i kraft. Användaren har inte tillstånd att överlämna, överföra eller underlicensiera detta Avtal om inte Användaren på förhand har fått ett skriftligt godkännande från AutoVex. AutoVex har ensamrätt till att tilldela eller överföra en viss eller alla sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. Användaren godkänner att om inte AutoVex utövar eller verkställer några lagenliga rättigheter enligt Avtalet (t.ex. rätten till kompensation), innebär det inte att AutoVex formellt avstår från sina rättigheter. AutoVex rätt att utöva sina rättigheter kvarstår. I fall av att en bestämmelse enligt detta Avtal förklaras ogiltigt genom domstolsbeslut kommer endast den ogiltiga bestämmelsen att tas bort från Avtalet, och i övrigt fortsätter Avtalet vara giltigt. Oaktat uppsägningen av Avtalet ska avsnitten 4–7 och 9–10 fortsätta att gälla mellan Användarna och AutoVex. Dessutom konstateras för tydlighets skull, kommer Användarna inte att befrias från sina oavslutade skyldigheter som ingåtts under Avtalets giltighet, trots uppsägningen av Avtalet.