Integritetspolicy

ALLTVEX SVERIGE AB:S DATASKYDDSMEDDELANDE 

(uppdaterad 3.9.2020)

 

Genom detta dataskyddsmeddelande ger vi dig information om hur Alltvex Sverige Ab behandlar dina personuppgifter (se EU:s dataskyddsförordning artiklar 13 och 14). Vi informerar vår personal ändamålsenligt separat.

Vi kan ensidigt ändra detta dataskyddsmeddelande. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter att den uppdaterade versionen av dataskyddsmeddelandet publiceras.

 

ALLMÄN INFORMATION

 

Personuppgiftsansvarig:

Alltvex Sverige Ab (2669142-8)

Alltvex Sverige AB, c/o Greenstep Sverige AB, Box 190, 101 23 Stockholm

 

Kontaktperson:

Alexander Lång

alexander@autovex.se 

För att ta bort dina personuppgifter kontakta: team@autovex.se


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

 Syftet med behandlingenDen rättsliga grunden för behandlingenDe registrerade och personuppgifter

 • Kundrelation

Avtal 

 • vi måste verkställa avtalen

Kunder: (i) Allmänna uppgifter och kontaktinformation, (ii) fordonsuppgifter, (iii) övriga uppgifter som överlämnats till oss

 • Strategisk analys av kunddata för att utveckla nya tjänster och möta kundernas behov

Vårt berättigade intresse

 • vi behöver analysera våra kunddata för att förbättra vår tjänst och bedriva vår verksamhet   OBS! Du har rätt att förbjuda direktmarknadsföring i samband med all marknadsföring

Alla våra kunder: (i) allmänna uppgifter och kontaktinformation, (ii) information om användningen av tjänsten 

 • Samarbetsrelationer

Avtal 

 • vi måste verkställa avtalen

Partners och potentiella partners: (i) Allmänna uppgifter och kontaktinformation, (ii) övriga uppgifter som överlämnats till oss

 • Direktmarknadsföring 

Vårt berättigade intresse

 • vi behöver implementera, etablera och utveckla kundrelationer och utveckla vår verksamhet  OBS! Du har rätt att förbjuda direktmarknadsföring i samband med all marknadsföring

Kunder och handlare samt potentiella handlare: (i) Allmänna uppgifter och kontaktinformation, (ii) information relaterad till kundrelationen

 • Rekrytering

Vårt berättigade intresse

 • vi behöver hantera vår rekryteringOBS! Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Arbetssökande: (i) Allmänna uppgifter och kontaktinformation, (ii) CV-information, (iii) övrig information som den arbetssökande överlämnat till oss

 • Kommunikation

Vårt berättigade intresse

 • vi måste hantera kontaktförfrågningar till oss 

Personer som tar kontakt: (i) Allmänna uppgifter och kontaktinformation, (ii) övriga uppgifter som överlämnats till oss 

 • Cookies och andra liknande tekniker

Samtycke

 • rekommendation enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014)

Personer som besöker vår webbplats: IP-adresser

 

REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

 

Uppgifter om den registrerade hämtas från följande källor: 

Syftet med behandlingen:

Datakällor:

Se ändamålen (a)–(d) ovan

(i) Du registrerar dig själv, (ii) Offentliga källor som Internet, Posti, PRS och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata etc.

Se ändamålen (e)–(f) ovan

(i) Du registrerar dig själv,

Se ändamålen (g) ovan

Cookies

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

 

Vi kan överföra personuppgifter som gäller dig till tredje parter (t.ex. datalagringstjänsteleverantörer) som ett led i vår sedvanliga affärsverksamhet. Vid överföring av personuppgifter till tredje part försäkrar vi oss om att överföringen av personuppgifter sker på ett tryggt sätt med avseende på datasäkerhet och adekvata dataskyddsavtal. Dina personuppgifter kan överföras till våra samarbetsparter, datalagrings- och kommunikationstjänsteleverantörer, leverantörer av bokförings- och revisionstjänster samt berättigade myndigheter. 

Personuppgifterna för kund som använder tjänsten AutoVex-Lite överförs också till tjänsten Car.info, där en anbudsbegäran för kundens bil också visas. Car.info-tjänsten ägs av Car Info Nordic Ab och Car Info Nordic Ab är personuppgiftsbiträde för kundens personuppgifter. 

Personuppgifter kan överföras utanför EU och EES. I dessa fall försäkrar vi oss om en tillräcklig nivå på dataskydd t.ex. genom avtalsmallar.

 

LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

 

Syftet med behandlingen

Lagringstid

 • Kundrelation

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter så länge som avtalsrelationen är i kraft.

 • Strategisk analys av kunddata för att utveckla nya tjänster och möta kundernas behov

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter så länge som det är erforderligt med avseende på behandlingsändamålets förverkligande

 • Samarbetsrelationer

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter så länge som avtalsrelationen är i kraft.

 • Direktmarknadsföring 

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter tills att du meddelar oss att du inte längre vill ta emot marknadsföring (s.k.opt out) eller då vi märker att du inte längre önskar ta emot marknadsföring.

 • Rekrytering

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter i högst tolv (12) månader efter att vi mottagit arbetsansökan om de arbetssökande inte har blivit våra anställda. 

 • Kommunikation

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter i högst tre (3) år efter att vi har blivit kontaktade.

 • Cookies och andra liknande tekniker

Lagringstiden för nödvändiga uppgifter beror på cookien eller annan liknande teknik.

 

Vi granskar regelbundet om uppgifterna i registren är nödvändiga och för ett register över kontrollerna.

 

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

 

Den registrerade har rätt att utöva alla rättigheter som anges nedan. Kontakter gällande rättigheterna ska göras skriftligen till den person som anges i punkt 1. Dina rättigheter kan förverkligas först efter att vi har försäkrat oss om din identitet på ett adekvat sätt.

Rättighet

Mer detaljerad beskrivning

Rätt att kontrollera 

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter den personuppgiftsansvarige har lagrat om honom eller henne. 

Rätt till korrigering och radering 

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige korrigerar eller raderar personuppgifter som hänför sig till den registrerade enligt grunder som anges i lag. 

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av personuppgifter som hänför sig till den registrerade enligt grunder som anges i lag. 

Rätt att överföra

Den registrerade har rätt att erhålla de personuppgifter som hänför sig till denne vilka den registrerade har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i en strukturerad, vanligt använd och maskinläsbar form, förutsatt att behandlingen baseras på samtycke eller ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade samt att behandlingen utförs automatiskt.

Rätten att göra invändning

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som hänför sig till denne för sådana marknadsföringsändamål.Om personuppgifter behandlas på grundval av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, har den registrerade rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som hänför sig till denne enligt grunder som anges i lag. 

Automatiserade individuella beslut, inklusive profilering 

Den registrerade har rätt att inte bli utsatt för ett beslut som endast grundar sig på automatisk behandling, såsom profilering, vilket har rättslig inverkan på denne eller annan motsvarande betydande effekt.

Rätt att återkalla samtycke

I fall av att behandlingen av personuppgifter sker på grundval av givet samtycke av den registrerade har denne rätt att återkalla sitt samtycke.

Alla som är registrerade har rätt att väcka klagomål hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att personuppgifter som gäller honom eller henne har behandlats i strid med dataskyddsförordningen. Klagomålet kan lämnas in i den EU-medlemsstat där den registrerade har en permanent vistelseort eller arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum. 

 

DATASKYDD

 

Vi använder åtminstone följande säkerhetsåtgärder för att skydda personlig information som vi är ansvariga för: (i) åtkomsten till personuppgifter är begränsad; (ii) personuppgifter skyddas med antivirus, bekämpning av skadliga program och andra motsvarande program; (iii) en ansvarig person har utsetts för varje personuppgiftsgrupp; (iv) vi använder uppdaterade program och system som har garanterats vara tillförlitliga så att vi kan säkerställa en kontinuerlig tillförlitlighet, dataintegritet, användbarhet och feltolerans; (v) vi använder uppdaterade program och system som har garanterats vara tillförlitliga för att kunna garantera att data och åtkomst till den kan säkerställas snabbt i händelse av ett fysiskt eller tekniskt fel; och (vi) utvärderar regelbundet våra behandlingsåtgärder för personuppgifter.